പ്രത്യയം (Suffix) ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) Malayalam meaning and translation of the word "strategy" ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ചെയ്യേണ്ട വിവിധതരം ജോലികള്‍ തീരുമാനിച്ച്‌ അത്‌ നിര്‍വ്വഹിക്കേണ്ട യൂണിറ്റുകള്‍ക്ക്‌ കൃത്യമായി എത്തിച്ചുകൊടുത്ത്‌ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനം. അവ്യയം (Conjunction) "strategy" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. ഉപവാക്യം (Phrase) Traditionally, markets were viewed as a place for exchange of goods and services between sellers and buyers to the mutual benefit of both. സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) അവ്യയം (Conjunction) രൂപം വിശേഷണം (Adjective) Daarnaast wordt ingegaan op factoren die kritisch zijn voor succesvolle marketing management supportsystemen in bedrijven en de te verwachten ontwikkelingen op dit gebied. നാമം (Noun) Marketing is the process used to determine what products or services may be of interest to customers and the strategy to use in sales, communications and business development (Kotler et al. രൂപം Find more Malayalam words at wordhippo.com! പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) Read more. ക്രിയ (Verb) ഉപവാക്യം (Phrase) ഭാഷാശൈലി (Idiom) Address Hygiene: The precision and purity of postal addresses on a mailing list. The Malayalam for marketing is മാർക്കറ്റിംഗ്. പ്രത്യയം (Suffix) What is Marketing Management – Definition: Provided by Institute of Marketing Management and Philip Kotler. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) ഉപസര്‍ഗം (Preposition) ക്രിയ (Verb) Marketing Meaning in Malayalam : Find the definition of Marketing in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Marketing in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) സംക്ഷേപം (Abbreviation) പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം. സംക്ഷേപം (Abbreviation) സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) ഭാഷാശൈലി (Idiom) ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) Marketing Management Definition. നാമം (Noun) Today, marketing is exchange of values between the seller and the buyer. സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) വിശേഷണം (Adjective) 1996). "management" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Malayalam meaning and translation of the word "management" വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) ഉപസര്‍ഗം (Preposition)